Výchovné poradenství, volba povolání

Výchovní poradci:

 • 1. stupeň ZŠ:
  • Mgr. Růžena Majerová (spolupráce s PPP, MŠ)
  • Poradní hodiny: úterý 10.55 – 11.40 hod. nebo na telefonním čísle 606 217 087
 • 2. stupeň ZŠ:
  • Mgr. Radim Kalný (přijímací řízení)
  • Poradní hodiny: pondělí 8.55 – 9.40, pátek  8.55 – 9.40 hod.  v kabinetu F č. 38 ve 2. patře hlavní budovy

Metodik prevence patologických jevů:

 • Mgr. Zuzana Manová – sborovna v přízemí staré budovy

Speciální pedagožka:

 • Mgr. Martina Machačová – ve staré budově kabinet č. 21

Na základě změn ve školské legislativě se na Základní škole Protivín ustanovilo školní poradenské pracoviště. Jeho činnost zajišťuje výchovný poradce pro 1. stupeň, výchovný poradce zaměřený na kariérní poradenství, školní metodik prevence a od 1. ledna 2017 také školní speciální pedagožka Mgr. Martina Machačová.

Mgr. Martina Machačová poskytuje, zejména formou pedagogických intervencí a reedukační péče (náprav), podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále nabízí  průběžnou i dlouhodobou péči o děti s neprospěchem, věnuje se žákům z minoritních skupin i dětem cizinců. Navštěvuje vyučování, doučování dětí i hodiny s dětmi a asistentkami. Nedílnou součástí její práce jsou konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům.

Ve škole spolupracuje s výchovnými poradci, školním metodikem prevence, asistenty, pedagogy 1. a 2. stupně i vychovatelkami ze školní družiny. Mimo školu pak s poradenskými a výchovnými zařízeními, klinickými psychology, dětskými psychiatry, pediatry, logopedy a dalšími odborníky.

Pracuje s dětmi individuálně i ve skupinkách, mimo vyučování i ve vyučování přímo.

Se žáky 1. stupně se také pravidelně setkává ve Čtenářském klubu při čtení pro radost a poznání.

Provádí s dětmi grafomotorická cvičení, kreslí.

Vede kroužek tvoření k ročním obdobím a svátkům (pondělí 8. vyučovací hodina), ve kterém společně s dětmi  tvoří z přírodní ovčí vlny i včelího vosku a vyrábí obrázky z transparetního papíru.

Čtvrtletně vytváří s dětmi Školní list.

Konzultace se školním speciálním pedagožkou je možné si předem domluvit na telefonním čísle školy 736 680 128.

Pro zajímavost: podzimní, zimní, jarní a letní Školní list vytvořený ve školním roce 2017/18:

MM_1 MM_2 MM_3 MM_4 MM_5 MM_6 MM_7 MM_8