Projekty

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 byla naše škola realizátorem projektu reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013011 s názvem “Další prohlubování kompetencí žáků za použití moderních forem výuky”, který byl spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 1 577 951 Kč.

KA EU