Vyúčtování ŠD

Koncem května proběhlo vyúčtování plateb za ŠD za školním rok 2020/21. Žáci byli informování o doplatcích v žákovských knížkách. Přeplatek bude zaslán na účet rodičů. Případné dotazy zodpoví vedoucí ŠD.

Návrat k prezenční výuce od 24. 5. 2021

Návrat k prezenční výuce od 24. 05. 2021 

 • Žáci budou 1x týdně, vždy v pondělí, testováni AG testy. Testy jsou neinvazivní, žáci si je budou provádět sami ve třídě, po instruktáži příslušného vyučujícího v hodině a pod jeho dohledem. Žáci, kteří zahájí docházku v jiný než testovací den, budou otestováni v den nástupu.
 • Žáci, kteří byli testováni s pozitivním výsledkem a mají již ukončenou izolaci, budou od  školního testování osvobozeni na dobu 90 dnů od pozitivního testu. Rodič musí ukončenou karanténu doložit.
 • V případě odmítnutí testování nemůžeme žáka přijmout k prezenční výuce. Nadále se bude vzdělávat distančně, přičemž škola nebude zajišťovat online vysílání. Žák se bude vzdělávat podle týdenních plánů, které vyučující dávají na web školy, resp. do Teams. Žák bude poté přezkoušen.
 • Žádný žák s příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude do školy vpuštěn. V případě zhoršení zdravotního stavu žáka během vyučování z jakéhokoliv důvodu budou rodiče telefonicky vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí.
 • Žáci jsou povinni po celou dobu vyučování nosit chirurgickou roušku, dodržovat nařízená hygienická opatření včetně dezinfekce rukou a pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru školy.
 • I nadále platí zákaz vstupu cizích osob do školy před a během vyučování.
 • Od 24. 05. 2021 se vrací opět rozvrhy z počátku školního roku (včetně odpoledního vyučování). Žáci (zejm. na II. stupni) se budou opět  “stěhovat” na různé předměty (jazyky, odborné předměty apod.).
 • Všichni žáci mají přihlášené obědy. Případné odhlášení, resp. změnu v přihlášení obědů je možné provést přes www.strava.cz.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole Protivín, se sídlem Protivín,

Komenského 238

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Protivín

Seznam přijatých uchazečů  je zveřejněn formou kódů, které jsou zároveň registračním kódem, pod kterým bylo dítě zaregistrováno k zápisu. Přiřazení jmen ke kódům je k dispozici v jednotlivých mateřských školách.

Kódy přijatých žáků na školní rok 2021/2022 najdete v následujícím odkazu

Seznam přijatých žáků

Rotační výuka od 10. 5. 2021 (2. stupeň)

Návrat žáků 2. stupně do školy od 10. 5. 2021    

10. 5. 2021 dojde k návratu části žáků II. stupně do školy. Výuka bude probíhat tzv. rotačním způsobem, což znamená, že se budou po týdnu střídat žáci při práci doma a ve škole.

 • 10. 5. 2021 nastoupí do školy 6. a 8. ročník.
 • Žáci budou 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, testováni AG testy. Testy jsou neinvazivní, žáci si je budou provádět sami ve třídě, po instruktáži příslušného vyučujícího v hodině a pod jeho dohledem. Žáci, kteří zahájí docházku v jiný než testovací den, budou otestováni v den nástupu.
 • Žáci, kteří byli testováni s pozitivním výsledkem a mají již ukončenou izolaci, budou od  školního testování osvobozeni na dobu 90 dnů od pozitivního testu. Rodič musí ukončenou karanténu doložit.
 • V případě odmítnutí testování nemůžeme žáka přijmout k prezenční výuce. Nadále se bude vzdělávat distančně, přičemž škola nebude zajišťovat online vysílání. Žák bude plnit úkoly, které mu vyučující poskytne (Teams, web apod.).
 • Žádný žák s příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude do školy vpuštěn. V případě zhoršení zdravotního stavu žáka během vyučování z jakéhokoliv důvodu budou rodiče telefonicky vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí.
 • Žáci jsou povinni po celou dobu vyučování nosit chirurgickou roušku, dodržovat nařízená hygienická opatření včetně dezinfekce rukou a pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru školy.
 • I nadále platí zákaz vstupu cizích osob do školy před a během vyučování.
 • Rozvrhy jednotlivých tříd budou k dispozici na webu školy, jsou odlišné od online rozvrhů. Třídní učitelé své žáky se změnami v rozvrzích již seznámili.
 • Všichni žáci mají přihlášené obědy. Případné odhlášení, resp. změnu v přihlášení obědů je možné provést přes www.strava.cz.

Ošetřovné

Informace MŠMT

 • Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.
 • Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.
 • Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze.
 • Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.
 • K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Rotační výuka od 12. 4. 2021

Návrat žáků 1. stupně do školy od 12. 4. 2021     

12. 4. 2021 dojde k návratu části žáků do školy. Výuka bude probíhat tzv. Rotačním způsobem, což znamená, že se budou po týdnu střídat žáci při práci doma a ve škole.

 • 12. 4. 2021 nastoupí do školy všechny třídy B. 
 • Žáci budou 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, testováni AG testy. Testy jsou neinvazivní, žáci si je budou provádět sami ve třídě, po instruktáži třídního učitele a pod jeho dohledem. Žáci, kteří zahájí docházku v jiný, než testovací den, budou otestováni v den nástupu.
 • Žáci, kteří byli testováni s pozitivním výsledkem a mají již ukončenou izolaci, budou od  školního testování osvobozeni na dobu 90 dnů od pozitivního testu. Rodič musí ukončenou karanténu doložit.
 • V případě odmítnutí testování nemůžeme žáka přijmout k prezenční výuce. Nadále se bude vzdělávat distančně.
 • Žádný žák s příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude do školy vpuštěn. V případě zhoršení zdravotního stavu žáka během vyučování z jakéhokoliv důvodu budou rodiče telefonicky vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí.
 • Žáci jsou povinni po celou dobu vyučování nosit chirurgickou roušku, dodržovat nařízená hygienická opatření včetně dezinfekce rukou a pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru školy.
 • Ranní družina bude v provozu pro žáky 1. – 4. ročníku každý den od 6 hodin za dodržení homogenity skupin. Žáci se ve vybrané dny otestují hned po příchodu za asistence vychovatelky.
 • Odpolední družina bude umožněna v běžném režimu za dodržení homogenity skupin žáků.
 • I nadále platí zákaz vstupu cizích osob do školy před a během vyučování.
 • Vyzvedávání obědů ostatními strávníky bude umožněno v čase mezi 11:00 a 11:40 za dodržování všech hygienických pravidel.
 • Konec vyučování
  • 1. ročník 11:40
  • 2. ročník 11:50
  • 3. ročník 12:00
  • 4. ročník 12:15
  • 5. ročník 12:35
 • Rozvrhy jednotlivých tříd budou k dispozici na webu školy, jsou odlišné od online rozvrhů.
 • Žákům, kteří budou pracovat online, bude stávající rozvrh zachován s minimálními změnami.

 

Zápis do 1. ročníku

Letošní zápis do 1. tříd proběhne od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 bohužel bez přítomnosti dětí ve škole.

Na odkazu Zápis do 1. třídy můžete registrovat Vaše dítě k zápisu.

Poté Vám přijde email s konkrétními informacemi.

Prosíme Vás o vyplnění a podepsání přiložené přihlášky, kterou s kopií (fotografií, scanem) rodného listu můžete doručit poštou,  fyzicky do schránky školy u hlavního vchodu, nebo elektronicky na adresu zs.protivin@seznam.cz datovanou nejdříve 1. 4. 2021, nejzazší termín doručení je 30. 4. 2021.

Žádost o odklad nevyžaduje kopii rodného listu, ale je nutné doložit vyjádření PPP a dětského lékaře.

Pokud nemůžete provést zápis elektronicky, přihlášky v papírové podobě budou k dispozici v kanceláři školy a v mateřských školách.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. číslech 382251143, 736680128.

 

Tamara Vojtěchová, ředitelka školy