Vyúčtování ŠD

Koncem května proběhlo vyúčtování plateb za ŠD za školním rok 2020/21. Žáci byli informování o doplatcích v žákovských knížkách. Přeplatek bude zaslán na účet rodičů. Případné dotazy zodpoví vedoucí ŠD.

Návrat k prezenční výuce od 24. 5. 2021

Návrat k prezenční výuce od 24. 05. 2021 

 • Žáci budou 1x týdně, vždy v pondělí, testováni AG testy. Testy jsou neinvazivní, žáci si je budou provádět sami ve třídě, po instruktáži příslušného vyučujícího v hodině a pod jeho dohledem. Žáci, kteří zahájí docházku v jiný než testovací den, budou otestováni v den nástupu.
 • Žáci, kteří byli testováni s pozitivním výsledkem a mají již ukončenou izolaci, budou od  školního testování osvobozeni na dobu 90 dnů od pozitivního testu. Rodič musí ukončenou karanténu doložit.
 • V případě odmítnutí testování nemůžeme žáka přijmout k prezenční výuce. Nadále se bude vzdělávat distančně, přičemž škola nebude zajišťovat online vysílání. Žák se bude vzdělávat podle týdenních plánů, které vyučující dávají na web školy, resp. do Teams. Žák bude poté přezkoušen.
 • Žádný žák s příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude do školy vpuštěn. V případě zhoršení zdravotního stavu žáka během vyučování z jakéhokoliv důvodu budou rodiče telefonicky vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí.
 • Žáci jsou povinni po celou dobu vyučování nosit chirurgickou roušku, dodržovat nařízená hygienická opatření včetně dezinfekce rukou a pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru školy.
 • I nadále platí zákaz vstupu cizích osob do školy před a během vyučování.
 • Od 24. 05. 2021 se vrací opět rozvrhy z počátku školního roku (včetně odpoledního vyučování). Žáci (zejm. na II. stupni) se budou opět  “stěhovat” na různé předměty (jazyky, odborné předměty apod.).
 • Všichni žáci mají přihlášené obědy. Případné odhlášení, resp. změnu v přihlášení obědů je možné provést přes www.strava.cz.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole Protivín, se sídlem Protivín,

Komenského 238

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Protivín

Seznam přijatých uchazečů  je zveřejněn formou kódů, které jsou zároveň registračním kódem, pod kterým bylo dítě zaregistrováno k zápisu. Přiřazení jmen ke kódům je k dispozici v jednotlivých mateřských školách.

Kódy přijatých žáků na školní rok 2021/2022 najdete v následujícím odkazu

Seznam přijatých žáků

Rotační výuka od 10. 5. 2021 (2. stupeň)

Návrat žáků 2. stupně do školy od 10. 5. 2021    

10. 5. 2021 dojde k návratu části žáků II. stupně do školy. Výuka bude probíhat tzv. rotačním způsobem, což znamená, že se budou po týdnu střídat žáci při práci doma a ve škole.

 • 10. 5. 2021 nastoupí do školy 6. a 8. ročník.
 • Žáci budou 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, testováni AG testy. Testy jsou neinvazivní, žáci si je budou provádět sami ve třídě, po instruktáži příslušného vyučujícího v hodině a pod jeho dohledem. Žáci, kteří zahájí docházku v jiný než testovací den, budou otestováni v den nástupu.
 • Žáci, kteří byli testováni s pozitivním výsledkem a mají již ukončenou izolaci, budou od  školního testování osvobozeni na dobu 90 dnů od pozitivního testu. Rodič musí ukončenou karanténu doložit.
 • V případě odmítnutí testování nemůžeme žáka přijmout k prezenční výuce. Nadále se bude vzdělávat distančně, přičemž škola nebude zajišťovat online vysílání. Žák bude plnit úkoly, které mu vyučující poskytne (Teams, web apod.).
 • Žádný žák s příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude do školy vpuštěn. V případě zhoršení zdravotního stavu žáka během vyučování z jakéhokoliv důvodu budou rodiče telefonicky vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí.
 • Žáci jsou povinni po celou dobu vyučování nosit chirurgickou roušku, dodržovat nařízená hygienická opatření včetně dezinfekce rukou a pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru školy.
 • I nadále platí zákaz vstupu cizích osob do školy před a během vyučování.
 • Rozvrhy jednotlivých tříd budou k dispozici na webu školy, jsou odlišné od online rozvrhů. Třídní učitelé své žáky se změnami v rozvrzích již seznámili.
 • Všichni žáci mají přihlášené obědy. Případné odhlášení, resp. změnu v přihlášení obědů je možné provést přes www.strava.cz.