Ošetřovné

Informace MŠMT

 • Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.
 • Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.
 • Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze.
 • Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.
 • K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Rotační výuka od 12. 4. 2021

Návrat žáků 1. stupně do školy od 12. 4. 2021     

12. 4. 2021 dojde k návratu části žáků do školy. Výuka bude probíhat tzv. Rotačním způsobem, což znamená, že se budou po týdnu střídat žáci při práci doma a ve škole.

 • 12. 4. 2021 nastoupí do školy všechny třídy B. 
 • Žáci budou 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, testováni AG testy. Testy jsou neinvazivní, žáci si je budou provádět sami ve třídě, po instruktáži třídního učitele a pod jeho dohledem. Žáci, kteří zahájí docházku v jiný, než testovací den, budou otestováni v den nástupu.
 • Žáci, kteří byli testováni s pozitivním výsledkem a mají již ukončenou izolaci, budou od  školního testování osvobozeni na dobu 90 dnů od pozitivního testu. Rodič musí ukončenou karanténu doložit.
 • V případě odmítnutí testování nemůžeme žáka přijmout k prezenční výuce. Nadále se bude vzdělávat distančně.
 • Žádný žák s příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude do školy vpuštěn. V případě zhoršení zdravotního stavu žáka během vyučování z jakéhokoliv důvodu budou rodiče telefonicky vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí.
 • Žáci jsou povinni po celou dobu vyučování nosit chirurgickou roušku, dodržovat nařízená hygienická opatření včetně dezinfekce rukou a pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru školy.
 • Ranní družina bude v provozu pro žáky 1. – 4. ročníku každý den od 6 hodin za dodržení homogenity skupin. Žáci se ve vybrané dny otestují hned po příchodu za asistence vychovatelky.
 • Odpolední družina bude umožněna v běžném režimu za dodržení homogenity skupin žáků.
 • I nadále platí zákaz vstupu cizích osob do školy před a během vyučování.
 • Vyzvedávání obědů ostatními strávníky bude umožněno v čase mezi 11:00 a 11:40 za dodržování všech hygienických pravidel.
 • Konec vyučování
  • 1. ročník 11:40
  • 2. ročník 11:50
  • 3. ročník 12:00
  • 4. ročník 12:15
  • 5. ročník 12:35
 • Rozvrhy jednotlivých tříd budou k dispozici na webu školy, jsou odlišné od online rozvrhů.
 • Žákům, kteří budou pracovat online, bude stávající rozvrh zachován s minimálními změnami.