Dějepis 7. ročník

 • Zápis klíčových slov ze začátku hodiny a poznámky k učení jsou zde na webu školy a přes odkaz i v Teams v týmu Dějepis 7. A nebo 7. B.

Odkaz na poznámky k učení (pro zájemce): ke stažení

…………..

VLASTNORUČNÍ ZÁPISY klíčových slov z HODIN

(dopředu do sešitu – všichni):

————————-

pro 7. A i 7. B 21.10.:

Počátky českého přemyslovského státu

(konec 9.stol – poč. 10. stol.)

 • pověsti: praotec Čech, Krok, Libuše, Přemysl Oráč…
 • 7 bájných přemyslovských knížat
 • první historicky doložený = BOŘIVOJ:
  • křest na VM s Ludmilou, křesťanské kostely
  • sídlo = Pražský hrad
  • synové Spytihněv I. a Vratislav I.
  • vnuk Václav, jeho matka Drahomíra nechává zavraždit Ludmilu

———————

pro 7. A i 7. B 19.10.:

Románské výtvarné umění a písemnictví

 • sochařství
 • malířství
  • nástěnné malby (fresky) – věroučný obsah
  • knižní malby – iluminace; iniciála
 • románské písemnictví:
  • knihy – ruční práce (opis = skriptoria)
  • druhy literárních děl: legendy (o sv. Václavovi), duchovní písně (př. „Hospodine, pomiluj ny“), kroniky(př. Kosmova kronika česká) latinsky

+ iniciála – k vyzvednutí ve škole (možnost stáhnout jiné písmeno: zde)

————————

pro 7. A i 7. B 14.10.:

Románská kultura

ROMA=ŘÍM

 • znaky: jednoduchost, pevnost, mohutnost, sloupy + PL
 • rotundy: viz PL
 • baziliky: 3-5lodní
  • Jiří na Pražském hradě, sv. Prokopa v Třebíči
 • hrad Landštejn, hrad Přimda, šikmá věž v Pise

+ PL k vyzvednutí ve škole

————————-

pro 7. A i 7. B 12.10.:

Velká Morava II.

myšlenková mapa sloužící jako zápis klíčových slov je k vyzvednutí ve škole

—————

pro 7. A i 7. B 7.10.:

Velká Morava

PL – k vyzvednutí ve škole

—————–

pro 7. A i 7. B 5.10.:

Slované, Sámův kmenový svaz

 • Slované (záp., vých., již.)
 • opevněná hradiště, polozemnice, božstvo Slovanů (Svantovít, Perun, Vesna, Morana…)
 • Sámův kmenový svaz (Sámo, dočasné spojení), obrana před Avary (poraženi 623), boje proti Frankům (porážka u Vogastisburku 631), Fredagarova kronika
 • v 8. – 9. stol. = bez písemných zpráv o našem území

————————————

pro 7. A i 7. B 28.9.

Duchovenstvo, poddaní

 • KLÁŠTERY, centra vzdělanosti (latina)
  • písařské dílny (skriptoria)
  • opat (muž. klášter), abatyše (ženský klášter), řádoví členové (mniši, jeptišky), řehole
  • benediktini “Ora et labora” = “Modli se a pracuj”, premonstráti, cisterciáci / františkáni, dominikáni (žebravé řády)
 • poddaní (zejm. rolníci):
  • odevzdané dávky lennímu pánovi, desátek církvi

——————————-

pro 7. A i 7. b 23.9.:

Dělení raně středověké společnosti

 • trojí lid
 • panovník (císař/král/kníže)
  • propůjčení půdy leníkovi (=vazal)
   • léno/FEUDUM; lenní přísaha
   • dědičná léna, vznik rodové šlechty
 • rytíři (čest, statečnost, věrnost svému pánovi, bojové schopnosti…), pasování na rytíře

———————

pro 7. A i 7. B 21.9.:

Franská říše (6.- 9. stol.)

 • Meroveovci
 • Karlovci
  • Karel Martel – bitva u Poitiers
  • Karel Veliký – rozšíření říše, křesťanství, korunovace císařem (800), vláda “ze sedla”, karolinská minuskule
 • verdunská smlouva (843): západofranská říše (později Francie), východofranská říše (později Sv. říše římská), Lotharingie (zánik)
 • Kapetovci (od r. 987)
pro 7. A i 7. B 16.9.

Arabská říše

 • zejm. Arabský poloostrov, část. sev. Afriky, Pyr. pol.
 • islám: Muhammad, hidžra, Alláh, korán, chalífát (Bagdád, Cordoba – Pyr. pol.)
 • muslim, boj za víru, džihád (svatá válka) 
 • arabská architektura: mešity (modlitebny), minarety (věž mešity)

——————————

pro 7. A i 7. B od 14.9.:

Byzanc – dědictví Východořímské říše

 • obl. zejm. Malé Asie a Balk. pol., nájezdy Turků
 • Konstantinopolis (také Cařihrad), dnes Istanbul
 • řečtina
 • byzantský sloh (kopule, mozaiky, ikony), chrám HAGIA SOFIA)
 • rozdělení křesťanství: východní/ortodoxní/pravoslavné (tzv. caesaropapismus) a západní (římskokatolické)

———————–

pro 7. A i 7. B od 9.9.:

Od pohanství ke křesťanství

 • křesťanství, Ježíš Kristus, KŘÍŽ, BIBLE (Starý zákon a Nový zákon), evangelia, apoštolové
 • světci, ostatky (relikvie) 
 • PAPEŽ (nejvyšší biskup), CÍRKEV
 • Papežský stát

+ PL (k vyzvednutí ve škole)

—————–

pro 7. A i 7. B od 7.9.:

Počátek středověku

 • stěhování národů, pád západořímské říše, vznik barbarských říší, příchod Slovanů do Evropy (6. stol.)
 • dělení středověku: viz přehled

+ přehled středověku (k vyzvednutí ve škole)