Volby do Školské rady

Vážení rodiče,

vzhledem k ukončení funkčního období stávající Školské rady hledáme dva nové členy z řad zákonných zástupců.

Volby proběhnou v průběhu měsíce září formou online formuláře na webových stránkách školy.

Na začátku školního roku obdrží Vaše děti lísteček s informacemi (viz i příloha) a v případě zájmu stát se členem ŠR Vás žádáme o jeho vyplnění a vrácení zpět třídnímu učiteli.

Předem děkujeme za Váš zájem a spolupráci.

Vedení ZŠ Protivín

Příloha: Souhlas s kandidaturou

Celý článek

Informace o provozu školy během začátku školního roku

 

Žáci 4. – 9. tříd vstupují do školy hlavním vchodem, žáci 1. – 3. tříd a ranní ŠD vchodem od školního hřiště. Rodiče si děti ze ŠD budou vyzvedávat tamtéž.

Koridor bude v září ještě uzavřen, žáci se do školní jídelny budou přesouvat po chodníku ulicí Komenského. 1. 9. proběhne poučení o bezpečném chování při přesunech. Posílené dozory budou vykonávat pedagogičtí pracovníci. Po obědě (kromě odpoledního vyučování) se žáci již nebudou vracet do hlavní budovy, tašky budou ukládat v provizorní šatně před ŠD. Třídní učitelé dětem zdůrazní odpovědnost za vlastní bezpečnost, zákaz pohybu v okolí stavby a ostražitost při pohybu mezi školními budovami.

1., 6. a 9. 9. budou žáci testováni AG testy, formou samoodběru, na přítomnost Covid-19 (výjimku mají žáci s ukončeným očkováním a ti, kteří prodělali Covid-19 v posledních 180 dnech). Žáci 1. tříd se budou testovat 2. 9. Je také možné doložit výsledek negativního testu ze zdravotnického zařízení. Platí stejná hygienická pravidla jako na konci minulého školního roku (roušky na chodbách, dezinfekce rukou atd.).

Celý článek

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny na školní rok 2021 -2022 proběhne ve středu 1.9.2021 v prostorách školní družiny od 7,30 hod. do 10,30 hodin.

Zákonní zástupci žáků 1.,2. a 3. ročníků odevzdají řádně vyplněný zápisní lístek a zmocnění pro vyzvedávání dětí. Dokumenty jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Žáci budou do školní družiny přijímáni v tomto pořadí:

1. Žáci 1. a 2.ročníků

2. Žáci 3.ročníků

3. Dojíždějící žáci 4. a 5.ročníků

Ve školním roce 2021 -2022 budou do školní družiny přijímány děti do naplnění kapacity 120 dětí. Vyzvedávání žáků ze školní družiny bude možné po vyučování a pak až ve 14.00 hodin,14.30hodin,15.00hodin a poté kdykoliv.

Provoz školní družiny bude zahájen 2.9.2021 od 6.00 hodin do 17.00 hodin.

Celý článek

Návrat k prezenční výuce od 24. 5. 2021

Návrat k prezenční výuce od 24. 05. 2021 

 • Žáci budou 1x týdně, vždy v pondělí, testováni AG testy. Testy jsou neinvazivní, žáci si je budou provádět sami ve třídě, po instruktáži příslušného vyučujícího v hodině a pod jeho dohledem. Žáci, kteří zahájí docházku v jiný než testovací den, budou otestováni v den nástupu.
 • Žáci, kteří byli testováni s pozitivním výsledkem a mají již ukončenou izolaci, budou od  školního testování osvobozeni na dobu 90 dnů od pozitivního testu. Rodič musí ukončenou karanténu doložit.
 • V případě odmítnutí testování nemůžeme žáka přijmout k prezenční výuce. Nadále se bude vzdělávat distančně, přičemž škola nebude zajišťovat online vysílání. Žák se bude vzdělávat podle týdenních plánů, které vyučující dávají na web školy, resp. do Teams. Žák bude poté přezkoušen.
 • Žádný žák s příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude do školy vpuštěn. V případě zhoršení zdravotního stavu žáka během vyučování z jakéhokoliv důvodu budou rodiče telefonicky vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí.
 • Žáci jsou povinni po celou dobu vyučování nosit chirurgickou roušku, dodržovat nařízená hygienická opatření včetně dezinfekce rukou a pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru školy.
 • I nadále platí zákaz vstupu cizích osob do školy před a během vyučování.
 • Od 24. 05. 2021 se vrací opět rozvrhy z počátku školního roku (včetně odpoledního vyučování). Žáci (zejm. na II. stupni) se budou opět  “stěhovat” na různé předměty (jazyky, odborné předměty apod.).
 • Všichni žáci mají přihlášené obědy. Případné odhlášení, resp. změnu v přihlášení obědů je možné provést přes www.strava.cz.

Celý článek

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole Protivín, se sídlem Protivín,

Komenského 238

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Protivín

Seznam přijatých uchazečů  je zveřejněn formou kódů, které jsou zároveň registračním kódem, pod kterým bylo dítě zaregistrováno k zápisu. Přiřazení jmen ke kódům je k dispozici v jednotlivých mateřských školách.

Kódy přijatých žáků na školní rok 2021/2022 najdete v následujícím odkazu

Seznam přijatých žáků

Celý článek

Rotační výuka od 10. 5. 2021 (2. stupeň)

Návrat žáků 2. stupně do školy od 10. 5. 2021    

10. 5. 2021 dojde k návratu části žáků II. stupně do školy. Výuka bude probíhat tzv. rotačním způsobem, což znamená, že se budou po týdnu střídat žáci při práci doma a ve škole.

 • 10. 5. 2021 nastoupí do školy 6. a 8. ročník.
 • Žáci budou 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, testováni AG testy. Testy jsou neinvazivní, žáci si je budou provádět sami ve třídě, po instruktáži příslušného vyučujícího v hodině a pod jeho dohledem. Žáci, kteří zahájí docházku v jiný než testovací den, budou otestováni v den nástupu.
 • Žáci, kteří byli testováni s pozitivním výsledkem a mají již ukončenou izolaci, budou od  školního testování osvobozeni na dobu 90 dnů od pozitivního testu. Rodič musí ukončenou karanténu doložit.
 • V případě odmítnutí testování nemůžeme žáka přijmout k prezenční výuce. Nadále se bude vzdělávat distančně, přičemž škola nebude zajišťovat online vysílání. Žák bude plnit úkoly, které mu vyučující poskytne (Teams, web apod.).
 • Žádný žák s příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude do školy vpuštěn. V případě zhoršení zdravotního stavu žáka během vyučování z jakéhokoliv důvodu budou rodiče telefonicky vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí.
 • Žáci jsou povinni po celou dobu vyučování nosit chirurgickou roušku, dodržovat nařízená hygienická opatření včetně dezinfekce rukou a pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru školy.
 • I nadále platí zákaz vstupu cizích osob do školy před a během vyučování.
 • Rozvrhy jednotlivých tříd budou k dispozici na webu školy, jsou odlišné od online rozvrhů. Třídní učitelé své žáky se změnami v rozvrzích již seznámili.
 • Všichni žáci mají přihlášené obědy. Případné odhlášení, resp. změnu v přihlášení obědů je možné provést přes www.strava.cz.

Celý článek