Poučení BOZ, eŽK

Žáci byli na začátku školního roku 2022-23 poučeni o BOZ – ŠŘ, chování ve škole a jeho areálu, včasné hlášení úrazů, zákaz užívání a distribuce návykových látek v areálu školy, přísný zákaz nošení nebezpečných předmětů do školy, zákaz používání mobilů a elektrozařízení. Poučení o BOZ je platné i pro jiná sdělení související s provozem školy, anebo aktivitami, kterých se žáci účastní. Před každou akcí proběhne další poučení. Zápisy o BOZ jsou součástí třídní knihy.

Veškerá komunikace bude nadále probíhat skrze eŽK.

Důležitý výňatek ze školního řádu:

Žáci jsou povinni absenci prokazovat v omluvném listu, o který náležitě pečují, ztrátu ohlásí třídnímu učiteli. Ten vydá duplikát, který náležitě označí. Tuto skutečnost prokazatelným způsobem oznámí zákonným zástupcům žáka.

Rodič je povinen kontrolovat zápisy v elektronické i v tištěné (1. – 3. r.) žákovské knížce pravidelně, respektive nahlížet do ní denně.  V případě nedodržení vyzve třídní učitel zákonného zástupce k návštěvě školy a informuje ho o prospěchu a chování žáka osobně.

 

Další informace naleznete na webových stránkách školy: http://www.zsprotivin.cz/index.php/informace-pro-rodice/dokumenty/, resp. http://www.zsprotivin.cz/index.php/category/aktuality/.